სასუქი

მინერალური და ორგანული სასუქები, მელიორანტები.

სასუქი

თაბაშირის, კირქვის, ორგანული და მინერალური სასუქების ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა,

რომლის საფუძველზე ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:

ა) რეგისტრაცია

ბ) მინერალური, ორგანული სასუქების და მელიორანტის გამოყენება.

დ) სუბსტრატის მომზადება.

ე) ადგილმდებარეობა

აირჩიეთ მომსახურება
აირჩიეთ მომსახურება
თაბაშირი
80.00 ლ
კირქვა
90.00 ლ
ორგანული სასუქი
280.00 ლ
შარდოვანა
100.00 ლ
მომსახურების საფასური 0
რაოდენობა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10