ნიადაგი

 

ნიადაგის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, რომლის საფუძველზე ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:

ა) კულტურათა გაადგილება.

ბ) განოყიერების სისტემა.

გ) ნიადაგის გაკულტურება.

დ) სამელიორაციო სისტემის მოწესრიგება.

ე) ნიადაგის ტენტევადობა, გრუნტის წყლები.

ვ) ნიადაგის ტიპი. 

აირჩიეთ მომსახურება→ http://agroculture.ge/product/1

        წყალი

 

წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, 

რომლის საფუძველზე დამკვეთს მიეწოდება ინფორმაცია:

A) მძიმე ლითონების შემცველობა
B) სიხისტე
C) ჟანგბადის ბიოლოგიური მოთხოვნილება
D) ნავთობპროდუქტები
E) მშრალი მასა და სხვა.

აირჩიეთ მომსახურება→ http://agroculture.ge/product/4

   მცენარეთა დაცვა

 

 

მცენარის ვიზუალური, ფიტოპათოლოგიური და ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, რის საფუძველზეც მიეწოდება ფერმერს კონსულტაცია:
მცენარეული მასალების გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე:
I - ბაქტერიული დაავადებები
II - მწერები და ტკიპები
III - სოკოვანი დაავადებები
IV - ნემატოდები

ნიადაგის ნიმუშის გამოკვლევა მავნე ორგანიზმების არსებობაზე:
მწერები და ტკიპები, ნემატოდები, სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადებები.
ბ) მცენარის საკვები ნივთიერებებით უზრუნველყოფა.
გ) ჯიშების შერჩევა

აირჩიეთ მომსახურება→ http://agroculture.ge/product/7

სასუქი

 

 

სასუქის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, რის საფუძველზეც ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:
ა) რეგისტრაცია
ბ) მინერალური, ორგანული სასუქებისა და მელიორატორების გამოყენება.
დ) სუბსტრატის მომზადება.
ე) მდებარეობა 

აირჩიეთ მომსახურება→ http://agroculture.ge/product/3

პროდუქცია

 

 

პროდუქციის ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, რის საფუძველზეც ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:
ა) ორგანული პროდუქტების წარმოება
ბ) ტექნოლოგიური პროცესები

აირჩიეთ მომსახურება→ http://agroculture.ge/product/5

სარგავი მასალი

 

ჩაის ჯიში "კოლხიდას" ნერგები
აქტინიდიის ნერგები (კივი)
ციტრუსის ნერგები

აირჩიეთ მომსახურება→ http://agroculture.ge/product/6