ნიადაგის ანალიზი

ცენტრი ანასეულის ძირითადი ფუნქციებია: ნიადაგების გამოკვლევა, ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა, გამოკვლევის მასალების საფუძველზე ცალკეული ნაკვეთების ბალური შეფასება. ნიადაგის დაცვის, ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების, სასუქების და აგრო სამელიორაციო ღონისძიებების ეფექტურად გამოყენების მეცნიერულად დასაბუთებული რეკომენდაციების შემუშავება, ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლების, კონსერვაცია-შენარჩუნების და ნეგატიური პროცესების შეჩერების რეკომენდაციების შედგენა და დასაბუთება კონკრეტულად  ბუნებრივ კლიმატური პირობების გათვალისწინებით. ფერმერთა და სხვა მიწათმოქმედთა სწავლება და კონსულტირება, აგროქიმიკატების გამოყენების, ნიადაგების დაცვის, მაღალი და ხარისხობრივი მოსავლის მიღების, სურსათის უვნებლობის სფეროში.

ნიადაგის ანალიზი

ნიადაგის, თიხის,  ხარისხობრივი მაჩვენებლების განსაზღვრა,

რომლის საფუძველზე ფერმერს მიეწოდება კონსულტაცია:

ა) კულტურათა გაადგილება.

ბ) განოყიერების სისტემა.

გ) ნიადაგის გაკულტურება.

დ) სამელიორაციო სისტემის მოწესრიგება.

      ე) ნიადაგის ტენტევადობა, გრუნტის წყლები.

აირჩიეთ მომსახურება
აირჩიეთ მომსახურება
ნიადაგის აგროქიმიური ანალიზი
180.00 ლ
თიხა
300.00 ლ
მომსახურების საფასური 0
რაოდენობა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10